Nachrufe

2012 07 12 FR Nachruf
Frankfurter Rundschau vom 12.7.2012

2012 07 12 FAZ Nachruf
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12.7.2012

Texte